Dvasinės pratybos liturginiu Kančios metu

Praėjusios keturios savaitės buvo tarsi pasirengimas giliam Bažnyčios liūdesiui Kančios laiku. Ji žino, kad žmonės ieško Jėzaus ir nori Jį nužudyti. Nepraėjus nė dvylikai dienų ji regės, kaip jie Jį šventvagiškai nužudys. Ji turės eiti paskui Jį į Kalvarijos kalną, išgirsti paskutinį Jo atodūsį; ji turės stebėti, kaip akmuo užritinamas ant kapo, kur guli Jo nebegyvas kūnas. Todėl neturime nustebti, kad Bažnyčia visus savo vaikus kviečia šias dvi savaites kontempliuoti Tą, kurį ji myli ir dėl kurio liūdi.

Ar Paulių VI galima vadinti palaimintuoju?

Šventasis Tėvas Pranciškus pranešė, kad šių metų spalio mėnesį paskelbs šventuoju Paulių VI - popiežių, didele dalimi atsakingą už Bažnyčią ištikusią krizę. Ar gali mąstantis katalikas sutikti su šiuo sprendimu? Ar tai nėra tiesiog Vatikano II Susirinkimo kanonizacija? Siūlome paskaityti šį prieš keletą metų parašytą straipsnį, parodantį, kad pop. Paulius VI negali būti vadinamas palaimintuoju, o juo labiau - šventuoju.

10 pasiryžimų gavėniai: atsikratykime prisirišimo prie technologijų ir grįžkime į tikrovę

Neretai restorane galima išvysti tokį vaizdelį: pora arba šeima pietauja kartu, tačiau visų akys nukreiptos ne vienas į kitą, o į savo telefono ekraną.

Šią gavėnią ne tik stenkimės kovoti prieš ydas ir ugdytis dorybes, bet ir daugiau dėmesio skirkime tam, kas yra tikra mūsų gyvenime – ar tai būtų poilsis gamtoje, ar laikas su šeima, ar bendravimas su draugais, ar meninė veikla, ar literatūra.

Ar dažnai turėtume priimti Šv. Komuniją?

Šv. Jonas Kasianas V a. rašo: „Neturime vengti šv. Komunijos dėl to, kad laikome save nuodėmingais. Turime artintis prie jos dažniau, kad būtų pagydyta mūsų siela ir nuskaistinta dvasia, tačiau artinkimės su tokiu nusižeminimu ir tikėjimu, kad, laikydami save nevertais, dar labiau trokštume vaistų savo žaizdoms išgydyti.“ 

Jėzuitų aggiornamento („atsinaujinimas“)

Po Vatikano II Susirinkimo šv. Ignaco sūnūs siekė suteikti visiškai naują prasmę savo ordino narių gyvenimui. Šitaip jie radikaliai nutolo nuo tradicinės vienuolinio gyvenimo sampratos, kurią geriausiai išreiškė šv. Tomas Akvinietis savo „Teologijos Sumoje“ – kaip visišką pasišventimą Dievo tarnybai siekiant įgyti tobulą Dievo meilę.

Šv. Pijus X. Enciklika „Pascendi Dominici gregis“ apie modernistų doktrinas

Šventasis popiežius nuplėšia kaukę erezijai, kuri, ko gero, yra labiausiai atsakinga už šiandieninę Bažnyčią užklupusias nelaimes. „Jei kas visą šią sistemą apžvelgs vienu žvilgsniu, tai nesistebės Mūsų apibrėžimu, kurį Mes čia tiksliai paaiškinome: tai yra visų erezijų rinkinys. Jei kas nuspręstų sujungti visų, kokie tik yra buvę, klaidingų mokymų dvasią ir pagrindus, tai to jis negalėtų padaryti geriau, nei tai yra atlikę modernistai.“